OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

podnikatele

Tomáš Czaderna

se sídlem Družstevní 2 747 64 Horní Lhota

IČ: 60952059, DIČ: CZ7406235606

zapsaného v živnostenském rejstříku – Magistrát města Ostravy

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 4x4.tomot.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Tomáš Czaderna, se sídlem Družstevní 2, 747 64 Horní Lhota, identifikační číslo: 60952059, zapsaného v živnostenském rejstříku – Magistrát města Ostravy (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese 4x4.tomot.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.     Vytvořením objednávky (kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“) se obchodní podmínky stávají pro kupujícího závazné. Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit ještě před objednáním zboží.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Informace o zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti zboží se mohou na webovém rozhraní obchodu objevit s časovou prodlevou. V případě, že zboží, které je předmětem objednávky, je skladově nedostupné, tak prodávající bez zbytečného odkladu objednávku odmítne, případně kupujícího vyrozumí, o předpokládaném termínu, kdy bude zboží opět dostupné.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě. Ceny zboží v sobě nezahrnují náklady na dodání zboží ke kupujícímu. Nelze-li náklady na dodání určit předem, mohou být dodatečně účtovány. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.3.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).3.6.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 233379517/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 v hotovosti při osobním odběru v sídle prodávajícího, na adrese Družstevní 2, 747 64 Horní Lhota (po domluvě s prodávajícím)

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží včetně DPH.

4.3.     Prodávající požaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu v případě, že se jedná o zboží vyráběné na zakázku či na míru přímo kupujícímu, dále pak zboží, které není standadně skladem a je nutné objednat na základě vytvořené objednávky kupujícím. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.     V případě platby v hotovosti na dobírku či při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží až po úplné úhradě celkové kupní ceny, a to zvláště v případech, kdy si kupující v rámci jedné objednávky či jednoho dne objednal zboží v celkové hodnotě přesahující 10 000 Kč. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

5.1.1.    zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2.    zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

5.1.3.    zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:

5.2.1.    poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

5.2.2.    poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

5.3.     Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Prodávající po obdržení vyplněného formuláře potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@tomot.cz.

5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

5.5.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.6.     Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.7.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.     Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.9.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10.   Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy také v případech, kdy je cena za zboží zjevně nepřiměřená jeho hodnotě a jedná se o chybné nacenění zboží. Pokud v takovém případě došlo již k zaplacení části kupní ceny, bude tato částka poukázána na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení smlouvy prodávajícím.

5.11.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Jiný způsob dopravy je možný výlučně na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen bezprostředně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží upravují zvláštní dodací podmínky prodávajícího (viz čl. 12 obchodních podmínek).

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ PROCES

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.     Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jejím převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Neoznámí-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.3.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal, tato věc:

7.3.1.    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, a jiným ujednaným vlastnostem,

7.3.2.    je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

7.3.3.    je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

7.4.1.    je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.4.2.    věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

7.4.3.    je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.4.4.    věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

7.5.     Ustanovení čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.6.     Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

7.7.     Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.8.     Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.9.     Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.10.   Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít (nejpozději do 30 dnů od vyrozumění), náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 50 až 100 Kč včetně DPH za každý započatý den v závislosti na rozměrech daného zboží.  

7.11.   Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

7.11.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.10 obchodních podmínek,

7.11.2. se vada projeví opakovaně,

7.11.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

7.11.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.12.   Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.11 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

7.13.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

7.13.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

7.13.2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

7.13.3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

7.13.4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.14.   Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Neoznámil-li kupující vadu včas a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nenáleží mu právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.15.   Pokud chce kupující uplatňovat práva z vadného plnění u prodávajícího osobně, je to možné jen na adrese sídla podnikatele (Družstevní 2, 747 64 Horní Lhota). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.16.   Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci i písemnou formou zasláním na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu: info@tomot.cz. V případě uplatnění reklamace písemnou formou či prostřednictvím e-mailu je kupující informován o přijetí reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

7.17.   Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.7.18.   Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší.

7.19.   Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.20.   Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.21.   Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese sídla:Družstevní 2, 747 64 Horní Lhota, telefonicky na čísle: +420 775 777 791 či elektronickou poštou na adrese info@tomot.cz.

7.22.   Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.23.   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

7.24.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

8.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/csPlatformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.     Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.     Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. INFORMAČNÍ POVINNOST PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

10. COOKIES

10.1.   Prodávající využívá cookies v souladu s platnou právní úpravou. Zákon uvádí, že lze vkládat cookies na zařízení kupujícího, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz naší webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies je třeba souhlasu kupujícího. Jiné, než nutné typy souborů cookies prodávající nevyužívá.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. DODACÍ PODMÍNKY

12.1.   Prodávající zasílá zboží v rámci ČR službou WE DO, Toptrans, FOFR, DPD, Českou poštou nebo na výdejní místa. Dalším způsobem, jak lze zboží dodat je osobní odběr na adrese sídla. Platit lze bankovním převodem předem, v hotovosti na dobírku či v hotovosti při osobním odběru v sídle podnikatele. Přepravní podmínky a ceny jsou pravidelně aktualizované na 4x4.tomot.cz.

12.2.   U zboží s nadlimitní hmotností či rozměry je cena dopravy stanovena individuálně. Informaci o předání zásilky přepravci spolu s číslem balíku, zasílá dopravce formou sms nebo na e-mail kupujícího, pokud je kupujícím poskytnut.

12.3.   Při bezhotovostní platbě předem, zaplatí kupující celkovou kupní cenu nejpozději do 5 pracovních dnů, jakmile obdrží potvrzení své objednávky. Nebude-li v této lhůtě objednávka uhrazena, bude stornována.

12.4.   Objednávky obsahující zboží skladem se expedují do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky nebo v případě bezhotovostní platby převodem do 3 pracovních dnů po připsání platby na bankovní účet prodávajícího. Lhůta pro doručení zboží je zpravidla do tří (3) pracovních dnů po předání zboží přepravci. Kupující bere na vědomí, že v případě mimořádných okolností nezávislých na vůli prodávajícího může dojít k prodloužení této lhůty. Pokud objednávka obsahuje zboží NA DOTAZ, je zasílána až v době, kdy je zcela kompletní (tzn. obsahuje veškeré kupujícím objednané položky), není-li s kupujícím dohodnuto jinak. Zboží, které je uvedeno "NA DOTAZ" neplaťte! V případě zaplacení zboží, které je "NA DOTAZ" Vám bude naúčtován manipulační poplatek za vrácení platby. 

12.5.   V případě osobního odběru na adrese sídla podnikatele, kdy kupující zakoupené zboží do šesti (6) měsíců od okamžiku jeho zaplacení nevyzvedne, propadne toto zboží zpět prodávajícímu bez jakékoliv náhrady kupujícímu, nesjedná-li kupující s prodávajícím jiný termín vyzvednutí zboží prostřednictvím e-mailu: info@tomot.cz.

12.6.   V případě, že kupující poruší svou zákonnou povinnost převzít zboží, které bylo řádně a bez vad dodáno, nahradí prodávajícímu škodu ve výši nákladů spojených s vrácením zboží zpět na adresu sídla prodávajícího. Nepřevezme-li kupující věc, která byla prodávajícím dodána řádně a bez vad, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 50 až 100 Kč včetně DPH za každý započatý den v závislosti na rozměrech daného zboží.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.   Obrázky / Fotografie produktů se ve výjimečných případech mohou lišit. V případě nové šarže, či změny výroby.

13.5.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. FORMULÁŘ

13.6.   Kopii obchodních podmínek obdrží kupující spolu s potvrzením objednávky na e-mail uvedený v objednávce.

13.7.   Tyto obchodní podmínky jsou platné od 29. března 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Předchozí znění je dostupné zde: PŘEDCHOZÍ ZNĚNÍ

13.8.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla: Družstevní 2, 747 64 Horní Lhota, adresa elektronické pošty: info@tomot.cz, telefon: +420 775 791 777. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.  

13.9    Kupující bere na vědomí, že veškeré zboží zakoupené u prodávajícího musí instalovat odborně způsobilá osoba.

13.10.   Prodávající doporučuje pověřit instalací zboží u osoby / autoservisu se zaměřením na úpravu či stavbu terénních vozidel s prokazatelnou praxí pro danou značku automobilu a zakoupené zboží.

13.11.  Komponenty jsou určeny pro použití na uzavřených tratích a nejsou schváleny pro použití na veřejných komunikacích. Pouze za splnění určitých podmínek v rámci individuální přestavby může být schváleno jejich použití v běžném provozu na základě rozhodnutí technické zkušebny. 

13.12. Prodávající nijak nezaručuje, že zakoupené zboží bude po jeho instalaci schváleno pro užívání na veřejných komunikacích a nenese ani žádnou odpovědnost za případné vady nebo jakékoliv škody na zdraví či majetku v případě porušení podmínek uvedených v tomto bodě smlouvy.