Kategorie

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR neboli General Data Protection Regulation) je nová evropská regulace na ochranu osobních dat obyvatel Evropské Unie. Cílem GDPR je zajistit fyzickým osobám vysokou úroveň ochrany a kontroly svých vlastních osobních údajů. 

Koho se GDPR týká?

GDPR cílí na subjekty údajů. Subjekt údajů je jakákoliv žijící fyzická osoba vlastnící osobní údaje (zákazníci, zaměstnanci, podnikatelé), která je rezidentem EU.

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaj je jakýkoliv údaj či informace o identifikované či identifikovatelné osobě (subjektu údajů). Osobním údajem může být například: Jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kontaktní údaje atp.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje: Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

Kontaktní údaje: Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Údaje o produktech a službách: číslo klienta, výše plateb a jejich historie.

Kamerové záznamy z kamer umístěných na pobočce společnosti 4X4.TOMOT

Za jakým účelem zpracováváte mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění původního účelu (například plnění smlouvy) můžeme osobní údaje zpracovávat pro jiné účely (například pro plnění zákonné archivační doby). Účely zpracování uvádíme níže. Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou či na základě našeho oprávněného zájmu (například po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky).

Vaše osobní údaje zpracováváme za těmito účely:

  • Jednání o smlouvě a splnění smlouvy, provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, vyřizování Vašich požadavků a žádostí (dále jen „plnění smlouvy“).
  • Plnění našich právních povinností.
  • Uplatňování nebo obhajoby našich právních nároků (dále jen ochrana majetku)
  • Podpory prodeje našich produktů a/nebo produktů našich obchodních partnerů (dále jen „marketingové účely“)
  • Vnitřních administrativních účelů.

Kde najdu více informací o GDPR?

Pokud budete chtít zjistit více o způsobu zpracování vašich osobních dat nebo budete mít dotazy týkající se vašich práv, najdete vše přehledně popsáno v dokumentu Informace pro klienta o zpracování a ochraně osobních údajů. Budete-li chtít více informací, můžete kontaktovat odpovědnou osobu na e-mailové adrese 4x4.tomot@gmail.com, nebo se zastavte na naší pobočce v Horní Lhotě.