Kategorie

Dodací podmínky

 • Všechny ceny zboží uvedené v internetovém obchodu jsou konečné. Vyhrazujeme si však právo na změnu prodejních cen v závislosti na změně kurzu.
 • Ke každé zásilce bude přiložen doklad - jsme plátci DPH.
 • Obchodníkům poskytujeme množstevní slevy.V objednávce, kde je zboží neslučitelné do jednoho balení, např. pákový zvedák se světly, bude objednávka rozdělena do více kusové zásilky. (Cena bude změněna dle aktuálního ceníku dopravní společnosti.)

Vyřízení Vaší objednávky

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu vyprodáno a dodací lhůta přesáhne 2 týdny. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, volejte prosím v pracovní době na telefonní číslo +420775791777

Dodání zboží

Doručení zdarma - na naší pobočku - zboží si můžete vyzvednout osobně (nejlépe po telefonické domluvě), nebo Vám objednané zboží bude zasláno: hmotnost do 3kg, DPD, cena poštovného a balného činí 119,- Kč včetně DPH hmotnost do 25kg, DPD, cena poštovného a balného činí 154,- Kč včetně DPH, hmotnost do 31,5kg, DPD, cena poštovného a balného činí 285,- Kč včetně DPH hmotnost do 50kg, DPD, cena poštovného a balného činí 648,- Kč včetně DPH, hmotnost do 53kg, Toptrans, cena poštovného a balného činí 726,- Kč včetně DPH, hmotnost do 55kg, Toptrans, cena poštovného a balného činí 847,- Kč včetně DPH, hmotnost do 90kg, Toptrans, cena poštovného a balného činí 1452,- Kč včetně DPH, hmotnost do 120kg, Toptrans, cena poštovného a balného činí 1815,- Kč včetně DPH, hmotnost do 150kg, Toptrans, cena poštovného a balného činí 2420,- Kč včetně DPH, hmotnost do 200kg, Toptrans, cena poštovného a balného činí 3630,- Kč včetně DPH. 

Prodejce si vyhrazuje právo:

 • Na individuální změnu cenu přepravy v případě, že je objednávka složena z více produktů, které není možné ji sjednotit do jednoho balení. 
 • Na individuální výpočet ceny nadrozměrné zásilky dle rozměrů, váhy a adresu zákazníka. 

Dobírka

Dobírkovné činí 45Kč.


Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat, zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží, trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Další informace

Veškeré Vaše dotazy, Vám ochotně a rádi zodpovíme, každý všední den od pondělí do pátku v době od 08,00 do 16,00 hodin a to na tel. čísle: +420 775 791 777, +420 734 743 597

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na info@tomot.cz 
 • v případě poruchy - elektronickou poštou na adrese info@tomot.cz

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod formou e-mailu a uvést následující údaje:

 • jméno/obchodní jméno a sídlo kupujícího, tel. kontakt
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • název a kód zboží dle ceníku
 • způsob odebrání a dopravy
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží

Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 300,-Kč za každý jednotlivý kus. PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY JSOU ZE STRANY KUPUJÍCÍHO ZÁVAZNÉ A NELZE JE ZRUŠIT.

Platební podmínky:

Při nákupu nad 10 000,- včetně DPH, požadujeme platbu předem!

V případě zaslání zboží přepravní společností hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti při převzetí od dopravní společnosti.

Ostatní:

U některých námi nabízených produktů jsme schopni zajistit také jejich instalaci.

Ochrana osobních údajů - Poučení o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje se zpracovávají v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to především za účelem nezbytným pro splnění kupní smlouvy.

Záruční doba
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě a bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamační řád - Protokol

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, 123Kurýr, DPD, PPL, TOP TRANS, ...), zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. U výrobků, které mají výrobní číslo, je toto zapsáno v záručním listě a bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Přijetí do reklamace je podmíněno sepsáním reklamačního protokolu.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

VEŠKEROU KORESPONDENCI, REKLAMACE, VRÁCENÉ ZBOŽÍ ATD. ZASÍLAT VÝHRADNĚ NA ADRESU PROVOZOVNY!

Tomáš Czaderna, Družstevní 2, Horní Lhota, 747 64

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu, či adresou pro vrácení peněz za objednané zboží
 • Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek o musí byt v původním nepoškozeném obalu,
 • nesmí být použité,
 • nesmí být poškozeno
 • musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství atd.),
 • s dokladem o koupi,
 • zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi naší firmou a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, naše firma doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na vedení firmy pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 23.5.2021 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle firmy.